نوشته شخصی۱- صاحب اثر را به رسمیت بشناسید:

اگر کار دیگران را درمیان می گذارید حواستان باشد که از صاحب اثر به شایستگی یاد کنید. یادکردن از صاحب اثر در این روزگار کپی-پیست، شاید کوششی بیهوده بنماید اما ارزش اش را دارد و درست اش هم همین است. کار دیگران را همیشه طوری درمیان بگذارید که گویی کار خودتان است، با احترام و دقت با آن برخورد کنید. هنگامی که می خواهیم از منابع مان نام ببریم بیشترمان رو ی گرفتاری یافتن صاحب اولیه اثر متمرکز می شویم اما این تنها نیمی از داستان است. اگر شما صاحب اثری را که در میان می گذارید به شایستگی نشناسانید، نه تنها اثر را دزدیده اید که از همه آن کسانی هم که آن اثر را با آنها در میان گذاشته اید دزدیده اید. بدون معرفی صاحب اثر، آنها هیچ راهی برای عمیق تر کاویدن کار یا بیشتر یافتن از آن نخواهند داشت.

بنابراین برای معرفی اثر چه باید کرد؟ معرفی اثر یعنی زمینه اثری را که در میان می گذارید فراهم آورید: کار چیست؟ چه کسی انجام اش داده، چگونه آن را ساخته اند، کی و کجا ساخته شده، چرا دارید آن را در میان می گذارید، چرا مردم باید به آن توجه کنند، و کجا می شود کارهای بیشتری شبیه آن دید. معرفی اثر یعنی برچسب های کوچک موزه را کنار آنچه در میان می گذارید جای دهید. شکل دیگری از معرفی که معمولا فرو می گذاریم این است که آن اثر را کجا یافته ایم. همیشه خوب است که کسانی را که کمکمان کرده اند تا به اثر خوبی بربخوریم سپاس بگزاریم و برای مخاطبمان هم ردی با خرده نان بگذاریم تا بتواند پی آن را بگیرد و به منبع الهام مان برسد.

در فضای آنلاین، مهمترین شیوه معرفی، لینک دادن به وبسایت آفریننده اثر است. این، افرادی را که به اثر برمی خورند به منبع اصلی می فرستد. قانون یکم اینترنت: مردم تنبل اند. اگر شما لینک نگذارید کسی نمی تواند روی آن بکلیکد. در فضای آنلاین، معرفی بدون لینک در مرز بی مصرفی است: ۹۹/۹ درصد مردم زحمت گوگلیدن نام ها را به خودشان نمی دهند.

همه اینها پرسشی را به ذهن می آورد: اگر بخواهید چیزی را درمیان بگذارید اما ندانید از کجا آمده یا چه کسی آن را ساخته، چه؟ پاسخ: چیزهایی را که نمی توانید به شایستگی معرفی کنید درمیان نگذارید.

 

نوشته شخصی1

نوشته بالا از کتاب “ده راه برای نمایش خلاقیت و به چشم آمدن” نویسنده آستین کلئون و ترجمه مهسا ذوالریاستین می باشد. با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفتم این مطلب رو به عنوان اولین مطلب بخش نوشته های شخصی، در میان بگذارم. امیدوارم که همگی بتوانیم بهش عمل کنیم و با درج منبع و مرجع کارها، به آثار افراد احترام بگذاریم.

۱۰ ways to share your creativity and discovered

Austin Kleon , 2014

نوشته شخصی1

نوشته شخصی۱ – نوشته شخصی۱  – نوشته شخصی۱

نوشته های شخصی

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، اطلاع رسانی، خبر، تخصصی، عمومی، گردش، نقد و نظر درباره رویداد، تجربه شخصی، وحید نهال پروری، نوشته شخصی، اشتراک گذاشتن، آموزشی، تجربه شخصی، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، اطلاع رسانی، خبر، تخصصی، عمومی، گردش، نقد و نظر درباره رویداد، تجربه شخصی، وحید نهال پروری، نوشته شخصی، اشتراک گذاشتن، آموزشی، تجربه شخصی، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، اطلاع رسانی، خبر، تخصصی، عمومی، گردش، نقد و نظر درباره رویداد، تجربه شخصی، وحید نهال پروری، نوشته شخصی، اشتراک گذاشتن، آموزشی، تجربه شخصی، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، اطلاع رسانی، خبر، تخصصی، عمومی، گردش، نقد و نظر درباره رویداد، تجربه شخصی، وحید نهال پروری، نوشته شخصی، اشتراک گذاشتن، آموزشی، تجربه شخصی، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، اطلاع رسانی، خبر، تخصصی، عمومی، گردش، نقد و نظر درباره رویداد، تجربه شخصی، وحید نهال پروری، نوشته شخصی، اشتراک گذاشتن، آموزشی، تجربه شخصی، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، اطلاع رسانی، خبر، تخصصی، عمومی، گردش، نقد و نظر درباره رویداد، تجربه شخصی، وحید نهال پروری، نوشته شخصی، اشتراک گذاشتن، آموزشی، تجربه شخصی، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، اطلاع رسانی، خبر، تخصصی، عمومی، گردش، نقد و نظر درباره رویداد، تجربه شخصی، وحید نهال پروری، نوشته شخصی، اشتراک گذاشتن، آموزشی، تجربه شخصی،