شعر۱۷۳۹

شعر۱۷۳۹-آیینه بر خاک زد صنع یکتا

تا وانمودند کیفیت ما

 بنیاد اظهار بر رنگ چیدیم

 خود را به هر رنگ‌کردیم رسوا

 در پرده پختیم سودای خامی

 چندان‌که خندید آیینه بر ما

 از عالم فاش بی‌پرده گشتیم

 پنهان نبودن‌، کردیم پیدا

 ما و رعونت‌، افسانهٔ کیست

 ناز پری بست‌گردن به مینا

آیینه‌واریم محروم عبرت

دادند ما را چشمی‌که مگشا

 درهای فرد‌وس وا بود امروز

 از بی‌دماغی گفتیم فردا

 گو‌هر گره‌بست از بی‌نیازی

 دستی‌که شستیم از آب دریا

 گرجیب ناموس تنگت نگیرد

 در چین د‌امن خفته‌ست صحرا

 حیرت‌طرازیست نیرنگ‌سازی است

 تمثال اوهام آیینه دنیا

 کثرت نشد محو از ساز وحدت

 همچون خیالات از شخص تنها

 وهم‌تعلق برخود مچینید

 صحرانشین‌اند این خانمانها

 موجود نامی است باقی توهم

 از عالم خضر رو تا مسیحا

زین یأس منزل ما را چه حاصل

 همخانه بیدل همسایه عنقا

شعر1739

شعر۱۷۳۹

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، حافظ، سعدی، مولوی، جامی، نظامی گنجوی، سنایی، هاتف اصفهانی، عطار نیشابوری، اوحدی، خاقانی شروانی، خواجوی کرمانی، سیف فرغانی، شهریار، شیخ بهایی، صائب تبریزی، عبید زاکانی، عراقی، فروغی بسطامی، فیض کاشانی، محتشم کاشانی، ملک الشعرای بهار، منوچهری، وحشی بافقی، بیدل دهلوی، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، فریدون مشیری، نیما یوشیج، اخوان ثالت، هوشنگ ابتهاج، رهی معیری، شیخ محمود شبستری،

By | ۱۳۹۷-۱-۴ ۲۳:۱۹:۱۸ +۰۴:۳۰ فروردین ۴ام, ۱۳۹۷|بیدل دهلوی, شاعران بزرگ|بدون ديدگاه

About the Author:

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترين نوشته، دل نوشته، ارزشمندترين سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها،

ثبت ديدگاه