معاصر۱۰۶-صبح چو انوار سرافکنده زد

گل به دم باد وزان خنده زد

 چهره برافروخت چو اختر به دشت

 وز در دل ها به فسون می گذشت

 ز آنچه به هر جای به غمزه ربود

 بار نخستین دل پروانه بود

 راه سپارنده ی بالا و پست

بست پر و بال و به گل بر نشست

گاه مکیدیش لب سرخ رنگ

گاه کشیدیش به بر تنگ تنگ

نیز گهی بی خود و بی سر شدی

 بال گشادی به هوا بر شدی

 در دل این حادثه ناگه به دشت

 سرزده زنبوری از آنجا گذشت

تیزپری ،‌ تندروی ،زرد چهر

باخته با گلشن تابنده مهر

 آمد و از ره بر گل جا کشید

 کار دو خواهنده به دعوا کشید

 زین به جدل خست پر و بال ها

 زان همه بسترد خط و خال ها

 تا که رسید از سر ره بلبلی

 سوختهای ، خسته ی روی گلی

 بر سر شاخی به ترنم نشست

 قصه ی دل را به سر نغمه بست

لیک رهی از همه ناخوانده بیش

 دید هیاهوی رقیبان خویش

یک دو نفس تیره و خاموش ماند

 خیره نگه کرد و همه گوش ماند

خنده ی بیهوده ی گل چون بدید

از دل سوزنده صفیری کشید

 جست ز شاخ و به هم آویختند

 چند تنه بر سر گل ریختند

 مدعیان کینه ور و گل پرست

 چرخ بدادند بی پا و دست

 تا ز سه دشمن یکی از جا گریخت

 و آن دگری را پر پر نقش ریخت

 و آن گل عاشق کش همواره مست

 بست لب از خنده و در هم شکست

 طالب مطلوب چو بسیار شد

 چند تنی کشته و بیمار شد

طالب مطلوب چو بسیار شد

چند تنی کشته و بیمار شد

 پس چو به تحقیق یکی بنگری

نیست جز این عاقبت دلبری

در خم این پرده ز بالا و پست

مفسده گر هست ز روی گل است

گل که سر رونق هر معرکه است

 مایه ی خونین دلی و مهلکه است

 کار گل این است و به ظاهر خوش است

 لیک به باطن دم آدم کش است

 گر به جهان صورت زیبا نبود

تلخی ایام ،‌ مهیا نبود

معاصر106

معاصر۱۰۶ – معاصر۱۰۶

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها،